Правила для резидентов

ЗАТВЕРДЖЕНІ
ДИРЕКТОРОМ
ТОВ «БРЕНСХАБ»
СНІТНО Г.О.

м. Київ «06» березня 2019 року

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ КОВОРКІНГУ OmniCampus
Ці Правила надання послуг Коворкінгу регулюють умови та порядок надання послуг коворкінгу за адресою: 03127, м. Київ, проспект Академіка Глушкова,1 , V корпус, Товариством з обмеженою відповідальністю «Брендсхаб», (код 38887810).

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «БРЕНДСХАБ», юридична особа, що діє за законодавством України, зареєстроване за адресою 03039, м. Київ, вул. В.Забіли, буд. 5, №120 , ідентифікаційний код– 38887810.
1.2. Додаткові послуги – послуги, що безпосередньо пов'язані з наданням Послуг коворкінгу, але не охоплені даними Загальними умовами. Перелік додаткових послуг та їх вартість визначаються письмово у Додатку № 3 до Договору.
1.3. Замовник – фізична, фізична особа-підприємець чи юридична особа, яка уклала з Виконавцем Договір.
1.4. Картка – пластикова картка, яка надає можливість доступу до Коворкінгу.
1.4. Коворкінг (Територія Коворкінгу) OmniCampus – це приміщення за адресо’ю: 03127, м. Київ, проспект Академіка Глушкова,1 , V корпус.
1.7. Користувач – фізична особа, фізична особа-підприємець, співробітник Замовника-юридичної особи, що має право користуватись Послугами коворкінгу відповідно до Договору або іншої домовленості між Сторонами.
1.8. Пакет послуг – це вид Послуги коворкінгу, передбачений Додатком № 2 до Договору, що був обраний Замовником.
1.9. Послуга коворкінгу – це послуга, що полягає в наданні Виконавцем Замовнику або призначеному ним Користувачу права перебування на території Коворкінгу протягом визначеного строку за плату, а також права отримувати Додаткові послуги, як передбачено цими Умовами, у приміщенні Виконавця, та його засобами, предметами, меблями тощо, на частині території Коворкінгу, визначеній Виконавцем відповідно до обраного Замовником Пакету послуг.
1.10. Сторони або Сторона – Замовник та Виконавець або один з них відповідно.
1.11. Умови та Правила передбачені цими Правилами надання послуг Коворкінгу.
2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ КОВОРКІНГУ
2.1. Замовлення Послуг коворкінгу відбувається шляхом повідомлення Замовником Виконавця про бажання скористатись Послугою коворкінгу та оплати обраного Пакету послуг в повному обсязі згідно виставленого Виконавцем рахунку (рахунку-факутри), якщо інше не випливатиме з Договору.
Повідомлення Замовником Виконавця про бажання скористатись Послугою коворкінгу може відбуватись письмово, в тому числі шляхом укладення Договору, усно, електронною поштою або іншими засобами зв'язку.
2.2. Замовлення вважається зробленим, а Замовник має право отримати Послуги коворкінгу за умови попередньої сплати повної вартості за відповідний Пакет послуг.
Послуги коворкінгу починають надаватись з моменту укладення Договору та повної оплати або з іншого моменту за письмовим погодженням Сторін.
Сторони в Договорі чи іншому двосторонньому документі можуть передбачити інший порядок початку надання/отримання послуг коворкінгу.
2.3. Якщо це передбачено умовами Пакету послуг, або якщо Замовник замовив Пакет послуг для двох і більше фізичних осіб, Замовник може призначити Користувачів. В такому випадку Замовник має повідомити Виконавця про таких Користувачів та надати Виконавцю ті відомості про них, які дозволять їх ідентифікувати (копія заповнених сторінок паспорта, ідентифікаційного коду, № телефону та адреса електронної пошти).
Якщо Замовник бажає змінити чи додати нових Користувачів, він має попередньо повідомити про це Виконавця із наданням аналогічної інформації по нових Користувачах.
2.4. Замовник може замовити один або декілька з Пакетів послуг, визначених «Тарифами» - додаток № 2 до Договору.
2.5. У разі, якщо за цими Умовами строк Пакету послуг дорівнює одному календарному місяцю, а Пакет послуг за Договором починає надаватись в середині місяця, то Виконавець визначає вартість Пакету послуг пропорційно кількості днів в такому неповному календарному місяці, а строк Пакету послуг в неповному календарному місяці дорівнюватиме кількості днів, протягом яких Пакет послуг фактично надається.
Якщо розмір вартості за неповний календарний місяць Пакету послуг зазначений у Договорі, до такого не повного календарного місяця застосовується умови Договору.
2.6. Незалежно від обраного Пакету послуг, Користувачі мають право користуватись місцями спільного (загального) користування, до яких, в тому числі, належать: вбиральні, коридори, холи тощо, та не належать зони Коворкінгу, що охоплюються хоча б одним із згаданих вище Пакетів послуг.
2.7. Виконавець на свій вибір в межах будь-якого із зазначених вище Пакетів послуг може надавати Користувачам Додаткові послуги з додатковою оплатою Замовником за такі надані послуги. Сторони письмово у вигляді Додатку № 3 до Договору визначають перелік таких послуг та їх вартість.
2.8. Виконавець забезпечує регулярне прибирання на території Коворкінгу, постійну наявність доступу до мережі інтернет за допомогою бездротового зв’язку Wi-Fi, постійну наявність електроенергії, справність системи кондиціонування, підтримання температурного режиму, наявного обладнання та протягом розумного часу усуває можливі недоліки, що можуть виникати в обладнанні Виконавця, що знаходиться на території Коворкінгу.
Кожному користувачеві Коворкінгу на час його перебування в Коворкінгу забезпечується робоче місце – стілець, стіл шириною не менше 70 см, при цьому Замовник, його Користувачі не повинні створювати перешкоди для роботи інших людей (не розмовляти голосно по телефону чи із сусідом, відвідувачем, звук слухати лише в навушниках)
2.9. На території Коворкінгу може здійснюватися відеоспостереження. Замовник, Користувачі з цим ознайомлені та не заперечують проти його здійснення.
2.10. Виконавець в будь-який момент може замінити виділене Користувачу робоче місце на інше робоче місце в межах обраного Пакет послуг.
2.11. Жодне обладнання та майно, яке може бути використано Користувачем у відповідності до обраного Пакету послуг не передається йому у володіння, в тому числі за актом приймання-передачі, та не може бути переміщене Користувачем за межі зони надання Пакету послуг. Після припинення надання Послуг коворкінгу обладнання та інше майно, передане при наданні Послуг коворкінгу, має бути повернуто Виконавцю в технічно справному, комплектному, робочому стані.
Користувач не має право виносити за межі території Коворкінгу обладнання, устаткування та інше майно, яке знаходиться на території Коворкінгу та не належить цьому Користувачу.
2.12. Замовник не має право передавати третій особі свої повноваження, права та обов'язки, які надані йому Договором та Правилами. Замовник не має право допускати до роботи чи перебування в коворкінгу осіб, про яких не повідомив Виконавця як про Користувачів.
2.13. Замовник зобов'язаний дотримуватись та забезпечити дотримання Користувачами правил поведінки на території Коворкінгу OmniCampus, що передбачені цими Правилами, іншими актами, що затверджені Виконавцем, норм чинного законодавства, в тому числі стосовно поводження в громадських місцях, правил протипожежної безпеки, охорони праці, інших чинних норм і правил.
У випадку порушення такими Користувачами вищевказаних правил чи/та заподіяння шкоди Виконавцеві – Замовник несе повну визначену даними умовами та чинним законодавством України відповідальність за дії таких осіб та відшкодовує заподіяну ними шкоду (збитки).
2.14. З метою отримання Послуги коворкінгу та доступу до території Коворкінгу Виконавець зобов’язаний передати у власність, а Замовник зобов’язаний придбати Картки, кількість яких дорівнює кількості Користувачів.
Замовник та Користувачі не мають права передавати Картку третім особам без письмової згоди Виконавця. З метою унеможливлення використання картки третіми особами, Виконавець має право ідентифікувати Користувача за допомогою документа, що підтверджує особу Користувача для порівняння з відомостями в Договорі, фотографувати Користувача та наносити на картку фотозображення Користувача.
У випадку втрати Замовником чи Користувачами Картки – Виконавець видає іншу картку із оплатою за це Замовником в сумі 200,00 грн., в т.ч. ПДВ 20%.
2.15. Виконавець має право регулярно на свій розсуд проводити перевірки на предмет дотримання Замовником та Користувачами умов Договору.
2.16. У випадку виходу з ладу обладнання чи устаткування, що знаходиться на території Коворкінгу, Замовник самостійно або через Користувача повідомляє про це Виконавця. Виконавець повинен усунути такі недоліки протягом розумного строку з моменту повідомлення.
У випадку, якщо такий вихід з ладу обладнання чи устаткування стався через дії Користувача (умисні чи грубої необережності) – падіння обладнання, використання обладнання не за призначенням та ін. – Виконавець зобов’язаний скласти про це відповідний акт. У випадку відмови Користувача підписати даний акт - такий акт підписується представником Виконавця та не зацікавленими (третіми ) особами.
Замовник зобов’язаний відшкодувати шкоду (збитки), заподіяні вищевказаними діями Користувачів протягом 5 робочих днів з дня отримання про це вимоги Виконавця. У випадку не отримання коштів у 5-денний строк, Виконавець має право утримати відповідну суму із Гарантійної суми, сплаченої Замовником
2.17.Замовник чи Користувач повинен надавати всі свої претензії щодо роботи Коворкінгу безпосередньо Замовникові для розгляду в письмовому вигляді, за виключенням претензій, що вимагають оперативного вирішення.
2.18.В кінці кожного календарного місяця Замовник та Виконавець складають акт виконаних робіт (наданих послуг).
Відповідний акт складається Виконавцем та подається на підпис Замовнику не пізніше, ніж на 5-ий робочий день після закінчення календарного місяця, в якому надавалися послуги коворкінгу.
3. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ТЕРИТОРІЇ КОВОРКІНГУ
3.1. Обчислювальна та інша техніка (обладнання, меблі тощо), що знаходиться на території Коворкінгу OmniCampus, має використовуватись відповідно до технічних вимог та обмежень.
При закінчення користування переговорними кімнатами, конференц-залами, Користувачі повинні:
- засунути крісла,
- виключити всі прилади – ТВ, проектор, кондиціонер, обігрівач, ін.
- використаний папір – викинути,
- маркери скласти на фліпчарт,
- використані листки на фліпчарті – зірвати та викинути у смітник,
- викинути одноразовий посуд та пусті пляшки у смітник,
- акуратно скласти кабелі,
- попередити адміністратора про закінчення зустрічі/заходу
- виключити світло.
3.2. При використанні електроприладів Замовник/Користувачі зобов’язані дотримуватись встановлених законодавством та нормативними актами правил техніки безпеки, протипожежної безпеки
Після закінчення робочого дня Користувачі зобов’язані вимкнути освітлення та знеструмити всі електричні прилади, розташовані в коворкінгу .
Використання додаткових обігрівальних приладів дозволяється тільки після погодження з Виконавцем
Збільшення електропотужності (підключення додаткового електроустаткування), заміна існуючих схем, електромереж, телефонних/комп’ютерних мереж, тощо попередньо погоджується з Виконавцем.
Прокладка додаткових телефонних (комп’ютерних, телекомунікаційних, інформаційних ліній, тощо) попередньо погоджується з Виконавцем.
На території Коворкінгу не можна використовувати саморобні подовжувачі, плавкі вставки і запобіжники, освітлювальні прилади без спеціальних захисних ковпаків, а також встановлювати електропроводку по легкозаймистій поверхні , самостійно прокладати тимчасову електропроводку.
Будь-який побутовий електроприлад повинен бути обладнаний вогнетривкою підставкою, при цьому не можна залишати ввімкнене в електромережу електрообладнання без нагляду.
Протипожежний інвентар повинен використовуватися за призначенням, підступи до засобів гасіння пожежі не повинні бути захаращені різними предметами.
Категорично забороняється виконувати будь-які дії з використанням відкритого вогню чи проводити зварочні роботи без попереднього дозволу Виконавця, а також зберігати в приміщенні Коворкінгу використовувати вибухові, легкозаймисті, отруйні матеріали чи речовини
Правила поведінки при виявленні пожежі в Коворкінгу:
- почати гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння, зробити все необхідне, щоб врятувати життя людей та майно.
- негайно повідомити про виникнення пожежі Виконавця
- негайно повідомити державну протипожежну службу ДСНС про пожежу, надавши всю необхідну інформацію; по прибутті пожежних машин – зустріти та провести до місця пожежі.
3.3. Співробітникам Замовника (Користувачам, гостям, відвідувачам, клієнтам та іншим особам) забороняється приносити та зберігати на території Коворкінгу пальні та вибухонебезпечні суміші (матеріали, рідини, тощо), хімічні речовини, за виключенням рідин та розчинів, що необхідні для прибирання та чистки, в кількості, необхідній для нормального функціонування приміщення.
3.4.Забороняється встановлення на обладнання Виконавця програмного забезпечення без його попередньої письмової згоди. Забороняється використовувати надане Виконавцем обладнання для розробки комп’ютерних програм, що мають ознаки вірусних та інших програм що можуть завдати шкоди.
3.5. Забороняється виготовляти, зберігати або розповсюджувати у будь-якій формі матеріали, що суперечать засадам суспільної моралі та заборонені нормами чинного законодавства із використанням обладнання Виконавця.
Замовникам, Користувачам, їх гостям, клієнтам, відвідувачам забороняється здійснювати відео-фото-аудіо фіксацію на території Коворкінгу
3.6. Забороняється допускати перевантаження на підлоги більш ніж 300 кг/м2; використовувати приміщення в незаконних цілях, для проживання, нічлігу ; займатись на території Коворкінгу виробництвом будь-чого, торгівлею товарами; встановлювати будь-які автомати для продажу; займатися наданням послуг; агітацією; розповсюдженням рекламної або іншої інформаційної продукції, за винятком тих видів діяльності, що відповідають призначенню Коворкінгу.
Замовник чи його Користувачі самостійно несуть відповідальність за будь-які належні їм матеріальні цінності, що знаходяться на території Коворкінгу .
3.7. Адреса Коворкінгу не може бути зареєстрована в органах державної влади в якості адреси місцезнаходження Замовників / Користувачів або використовуватись іншим чином,
3.8. Місце розташування майна, обладнання Виконавця не може бути змінене без згоди Виконавця.
3.9. Заборонено споживати алкогольні та слабоалкогольні напої, палити тютюнові вироби, електронні сигарети, тощо.
Забороняється перебувати на території Коворкінгу у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
3.10.Замовник чи його Користувачі не мають права проводити, приносити чи тримати на території Коворкінгу будь-які види тварин.
3.11. Забороняється заподіювати шкоди майну третіх осіб
3.12. Під час перебування на Території Коворкінгу та на прилеглій території Замовники та Користувачі повинні дотримуватись правил поведінки у громадських місцях, уникати здійснення діяльності, що є незаконною, небезпечною та такою, що може викликати незручності та завдавати шкоди майну або здоров’ю осіб, що перебувають на території Коворкінгу.
Будь – які заходи, акції, в яких беруть участь більше ніж 10 чоловік, або які супроводжуються гучною музикою повинні бути попередньо узгоджені з Виконавцем в письмовій формі.
3.13. Замовники зобов’язані ретельно виконувати встановлений Виконавцем пропускний режим, дотримуватись порядку та часу проходу на територію Коворкінгу.
Замовники (та їх Користувачі) мають право потрапити на території Коворкінгу при умові отримання перепустки, яка видається співробітником Виконавця. При цьому співробітник Виконавця або охорони надає перепустку лише після надання відповідного попереднього підтвердження Замовником. Користувачі Замовника не мають права потрапити до приміщень іншим способом, крім одержання перепустки (за винятком випадку, коли Виконавець на власний розсуд приймає рішення самостійно зустріти та провести таких Користувачів).
Перебування відвідувачів в приміщеннях в час, що виходять за межі встановленого режиму роботи, допускається тільки після попереднього письмового погодження з Виконавцем.
Час роботи встановлюється з 8-00 до 20-00 годин. Заборонено приводити клієнтів, відвідувачів після 20 год. У разі необхідності відвідування території Коворкінгу відвідувачами в інші години Замовники самостійно зустрічають та проводжають своїх відвідувачів.
3.14. Замовники, їх Користувачі, клієнти та відвідувачі Замовника зобов’язані виконувати вимоги цих Умов, на час перебування на території Коворкінгу мати дані перепустки при собі посвідчення особи та надавати охороні, представнику Виконавця з метою підтвердження особи.
Замовникам (Користувачам) забороняється передавати власні перепустки (картки доступу) іншим особам, включаючи відвідувачів та третіх осіб.
3.15. При здійснені ввозу/вивозу власного обладнання, меблів, товару Замовник обов’язково письмово попередньо погоджує з Виконавцем порядок та час ввозу/вивозу товару (обладнання).
Переміщення великогабаритних товарів, обладнання, будівельних матеріалів територією Коворкінгу в часи роботи здійснюється тільки після попереднього письмового погодження з Виконавцем згідно поданої заявки Замовника
3.16. Замовники, їх підрядники, Користувачі мають право здійснювати паркування особистого автотранспорту на місцях для паркування біля будівлі, де надаються послуги коворкінгу згідно окремо укладених Договорів. Послуги паркінга платні.
Представники Замовника (Користувачі гості, відвідувачі, клієнти та інші особи), які здійснюють рух транспортними засобами по прилеглій до Коворкінгу території, зобов’язані дотримуватися Правил дорожнього руху та відповідних дорожніх позначень, розміщених на прилеглій до Коворкінгу території. Швидкість руху транспортних засобів по прилеглій території не повинна перевищувати 5 км/год.
3.17.До місць загального користування відносяться: виходи та вхідні групи, холи, коридори, сходи та сходові клітини, туалети та інші місця загального користування приміщення Коворкінгу
Забороняється розміщення Замовником чи Користувачами будь-яких матеріальних цінностей в місцях загального користування. У випадку розміщення/залишення матеріальних цінностей у місцях загального користування Виконавець відповідальності за них/їх збереження не несе.
Співробітникам Замовника (гостям, відвідувачам, клієнтам та іншим особам) забороняється:
розкривати люки ревізії водопостачання та відводу води;
перебувати на території технічних приміщень Коворкінгу, в електрощитових та інших інженерно-технічних приміщеннях;
використовувати санітарні прилади туалетних кімнат для миття посуду, зливу залишків чаю (кави), тощо, а також засмічувати їх сторонніми предметами;
створювати перепони чи загородження, в тому числі, тимчасового характеру.
Замовник та Користувачі зобов’язані не захаращувати, не заставляти проходи, проїзди, підходи до Коворкінгу різного роду обладнанням, товарами, іншими конструкціями та пристроями без попереднього письмового погодження з Виконавцем.
Проходи, коридори, сходові клітини, підходи до засобів пожежогасіння, які розташовані на території Коворкінгу, мають бути завжди вільними, відповідно до вимог „Правил пожежної безпеки в Україні” та інших нормативних документів, визначених чинним законодавством України.
Замовник та Користувачі повинні утримувати приміщення, як основні так і допоміжні, не порушуючи норм і правил пожежної безпеки - на виконання норм про пожежну безпеку. Замовник зобов’язаний щомісячно надавати можливість доступу представнику Виконавця (спеціалісту з питань пожежної безпеки) до приміщень з метою проведення контролю та нагляду за дотриманням норм, правил чинного законодавства України стосовно пожежної безпеки.
Особи, винні в порушенні даних правил, несуть передбачену законодавством України відповідальність.
3.18. Замовник та Користувачі повинні підтримувати чистоту та порядок у місця отримання Послуги, дотримуватися Правил для резидентів OmniCampus.
Замовник та Користувачі повинні утримувати приміщення Коворкінгу у належному санітарно-технічному стані, проводити прибирання свого робочого місця (стола).
Прибирання в приміщеннях Коворкінгу проводиться силами Виконавця чи залученими ним третіми особами відповідно по графіку, затвердженому Виконавцем. Прибирання може проводитися в присутності Замовника чи його Користувачів (якщо є така необхідність).
Все, що знаходиться в кошиках для сміття, - вважається сміттям і підлягає утилізації.
Габаритне сміття Замовник чи його Користувачі викидають самостійно у спеціально відведені для цього місця, або за допомогою прибиральниць Виконавця, але в підготовленому вигляді ( картонні ящики, коробки мають бути складені в пласку форму, пінопластова упаковка від оргтехніки має бути складена в поліетиленові мішки).
3.19.Продукти харчування зберігаються лише в холодильнику
Використаний одноразовий посуд – треба викидати в смітник
Посуд обов’язково помити після використання
Замовники та їх Користувачі повинні утримуватись від зберігання та споживання продуктів харчування з різкими ароматами.
В холодильниках зберігати продукти в ланч-боксах, контейнерах,
Не залишати в холодильнику порожні ланч-бокси, контейнери – вони будуть утилізовані!
Всі продукти, залишені в холодильнику на вихідні/святкові дня – підлягають утилізації
3.20. Будь-які види робіт на території зовнішніх периметрових стін, вікон, вітрин Коворкінгу забороняються ;
Забороняється наносити на асфальтний, плитковий або інший покрив на прилеглій території Коворкінгу будь-які рекламні зображення, розпізнавальні знаки або символи.
Замовнику та Користувачам забороняється:
- Розміщувати на вітринах, зовнішніх і внутрішніх скляних та інших конструкціях Коворкінгу рекламну та іншу продукцію, інформацію, розповсюджувати, встановлювати на території Коворкінгу будь-яку іншу інформаційну, друковану рекламну продукцію, якщо інше попередньо письмово не погоджено з Виконавцем.
- Захаращувати місця загального користування меблями, обладнанням, матеріалами, товарами, тарою, сміттям та відходами.
- Проводити будь-які інженерно-технічні роботи, роботи з переобладнання чи реконструкції приміщень коворкінгу
3.21. Замовники та Користувачі не мають права проводити на території Коворкінгу будь-які акції без письмового дозволу Виконавця.
3.22. Замовник самостійно несе відповідальність перед Виконавцем за власні дії (бездіяльність), дії або бездіяльність своїх контрагентів (підрядників, постачальників, суборендарів, відвідувачів та ін.), Користувачів у випадку заподіяння матеріальних збитків майну (будівлі, обладнанню, інструментам, механізмам, агрегатам, системам електро-, водо-, теплопостачання, вентиляції та ін.), іншого заподіяння шкоди (збитків) такими особами.
Факт заподіяння шкоди майну Виконавця повинен бути обов’язково підтверджений документально у вигляді відповідного акту. У випадку відмови Замовника , його користувачів від підписання такого акту. Виконавець має право скласти та підписати такий акт за участі третіх (сторонніх) осіб.
3.23. Суворо заборонене паління в будівлі Коворкінгу.
Палити дозволяється в спеціально передбачених для цього місцях.
3.24.У випадку прибуття на територію Коворкінгу працівників СБУ, прокуратури, Національної поліції, податкової служби чи інших контролюючих, правоохоронних органів – Замовники чи Користувачі зобов’язані негайно повідомити про це Виконавця.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За порушення (в тому числі неналежне виконання) даних Умов та Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та Договором і даними Умовами.
4.2. Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини – умислу або необережності.
4.3. Відповідальність перед Виконавцем за дії Користувачів несе Замовник, який їх призначив.
4.4. Замовник зобов'язаний в повному обсязі відшкодувати Виконавцю та третім особам збитки за будь-яке пошкодження чи втрату майна, спричинені з вини Замовника або з вини призначених ним Користувачів
4.5. Виконавець не відповідає за порушення Договору, якщо таке порушення не залежить від волі Виконавця, в тому числі за ті, що сталися внаслідок дій або бездіяльності: постачальників комунальних послуг, інтернет-провайдерів, власника приміщення тощо.
4.6. Усі спори за Договором вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України. У випадку наявності претензій Виконавця щодо порушення Замовником або Користувачами цілісності майна на території Коворкінгу, Виконавець складає акт про перелік та вартість такого пошкодженого майна та надає його для підпису Замовнику та відповідному Користувачу, а у випадку відмови Замовника або Користувача підписати такий акт, цей акт підписується третіми особами, що були присутні при його складанні.
4.7. У разі отримання Замовником Послуг коворкінгу без сплати вартості послуг за Договором, або протягом строку, що перевищує строк замовленого та сплаченого Пакету послуг;
4.7.1. Виконавець має право обмежити доступ Замовника та призначених ним Користувачів до Коворкінгу, в односторонньому порядку припинити надання Послуг коворкінгу;
4.7.2. Замовник зобов'язаний в повному обсязі сплатити Виконавцю за Послуги коворкінгу в межах Пакету послуг, що фактично почали отримуватись Замовником з розрахунку за календарний місяць або повну годину (для Пакетів послуг, строк яких обліковується погодинно), з розрахунку на перший день такого порушення та додатково сплатити штраф у розмірі 30 % від вартості Пакету послуг (щомісячної чи щогодинної).
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за Договором, якщо це невиконання спричинено настанням форс-мажорних обставин, які настали після укладення Договору та однозначно унеможливили виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором, які Сторони не могли передбачити та яким не могли запобігти розумним способом.
5.2. У випадку настання форс-мажорних обставин, Сторона, обов'язки якої не можуть бути повністю або частково виконані внаслідок настання та дії форс-мажорних обставин, зобов'язана повідомити про це іншу сторону в порядку, передбаченому Договором та Умовами протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання таких обставин.
5.3. Строк виконання зобов’язань відкладається, поки виконання таких зобов'язань є неможливим внаслідок дії форс-мажорних обставин, але не довше часу, протягом якого діють такі форс-мажорні обставини.
5.4. Якщо такі форс-мажорні обставини продовжуватимуться більше 30 (тридцяти) календарних днів, кожна Сторона має право відмовитись від виконання обов'язків за Договором. В такому разі жодна із Сторін не має права на відшкодування збитків, завданих такою відмовою.
5.5. Відсутність або недостатність коштів, в тому числі у зв'язку з діями чи бездіяльністю третіх осіб – фінансових установ чи інших контрагентів – не є форс-мажорною обставиною.
6. ВІДМОВА ВІД ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ЗА ДОГОВОРОМ
6.1. Замовник не має права в односторонньому порядку відмовитись від виконання своїх обов'язків за Договором, в тому числі посилаючись на неотримання Послуг коворкінгу, коли Виконавець забезпечив фактичну можливість отримати такі послуги.
6.2. Виконавець може обмежити Користувача в праві користуватись територією Коворкінгу у разі, якщо Користувач знаходиться в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння, а також якщо його поведінка принижує честь та гідність осіб або створює перешкоди для роботи чи перебування інших осіб в Коворкінгу чи дії Користувача спрямовані на пошкодження майна та обладнання Виконавця чи третіх осіб чи інше порушення викладених Умов надання послуг коворкінгу.
6.3. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовити Замовнику в наданні Послуг коворкінгу без пояснення причин. В такому випадку Виконавець зобов'язаний повідомити про це Замовника не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати запланованого припинення надання Послуг коворкінгу (не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку календарного місяця).
У випадку відмови Виконавця в наданні Послуг коворкінгу або у випадку ненадання Послуг коворкінгу, Виконавець зобов’язується повернути Замовнику вартість оплачених та не наданих Послуг коворкінгу пропорційно кількості оплачених календарних днів, протягом яких послуга не надавалась, протягом 7 робочих днів з дати припинення надання Послуг коворкінгу.
6.4. Незважаючи на п. 10.3, у випадку відмови Виконавця в наданні Послуг коворкінгу у зв'язку з: порушенням Замовником умов Договору та даних Загальних умов надання послуг коворкінгу; завдання Замовником або призначеними ним Користувачами збитків Виконавцю, майну та інтересам третіх осіб, або порушення комерційних інтересів Виконавця, грошові кошти, сплачені за Послуги коворкінгу, не повертаються.
7. ПОВІДОМЛЕННЯ
7.1. Повідомлення Замовника здійснюється одним з таких способів:
- відправлення електронного листа на адресу Замовника, зазначену в Договорі;
- відправлення повідомлення поштою або кур'єрською доставкою на адресу Замовника, зазначену в Договорі;
- вручення письмового повідомлення Замовнику особисто з відміткою Замовника або його представника про отримання такого повідомлення.
7.2. Повідомлення Виконавця здійснюється одним з таких способів:
- відправлення електронного листа на адресу Виконавця, зазначену в Договорі або в цих Умовах;
- відправлення повідомлення поштою або кур'єрською доставкою на адресу реєстрації Виконавця, зазначену в Договорі або в цих Умовах;
- вручення письмового повідомлення Виконавцю особисто з відміткою Виконавця або його представника про отримання такого повідомлення.
7.3. У випадку повідомлення шляхом відправлення електронного листа Сторона вважається такою, що ознайомилась зі змістом повідомлення на наступний календарний день після того, як таке електронне повідомлення було відправлено на її електронну адресу, вказану стороною у Договорі
7.4. У випадку відправлення повідомлення поштою або кур'єрською доставкою, Сторона вважається такою, що ознайомилась зі змістом повідомлення в момент одержання такого повідомлення, що підтверджується повідомленням про вручення або іншим відповідним документом.
7.5. У випадку вручення письмового повідомлення Стороні особисто з відміткою цієї Сторони або її представника про отримання такого повідомлення, ця Сторона вважається такою, що ознайомилась зі змістом повідомлення в момент вручення такого повідомлення, що підтверджується відміткою із зазначенням дати вручення на повідомленні.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Правила набирають чинності з моменту їх затвердження Виконавцем та/або скріпленням підписом та печаткою (за наявності) Сторін.
8.2. Договір регулюється законодавством України, всі спори, що виникають з умов чи на підставі Договору розглядаються українськими судами у передбаченому чинним законодавством порядку.
8.3. Сторони зобов'язується зберігати конфіденційність змісту Договору, а також будь-якої іншої фінансової, комерційної інформації і відомостей, що надаються Виконавцем Замовнику у зв'язку з його виконанням, а у випадку несанкціонованого її розкриття – відшкодувати протилежній стороні всі заподіяні цим збитки.
Сторони не будуть вважати порушенням конфіденційності інформації у таких випадках:
- якщо така інформація була вже відома третім особам або була загальнодоступною (не в результаті виконання умов цього Договору) і не була отримана прямо чи побічно від Виконавця, Замовника;
- якщо така інформація була витребувана у сторони за офіційним запитом компетентного органу державної влади, у випадках, що передбачені чинним законодавством України. В такому випадку Виконавець зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити про це Замовника із вказанням органу, на чий запит була надана інформація, підстав для розкриття такої інформації та обсягу розкритої (наданої) інформації.
Зобов’язання по забезпеченню конфіденційності умов Договору та іншої конфіденційної інформації між сторонами діють 5 (п’ять) років після закінчення виконання сторонами Договору.
8.4.Уповноважені представники Сторін, які підписують Договір, підтверджують, що вони надають згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку іншій Стороні своїх та Користувачів персональних даних з первинних джерел (зокрема, з паспорта та інших документів, виданих на їх ім`я, з відомостей, які вони надають про себе іншій Стороні, з підписаних ними документів тощо) з метою забезпечення реалізації господарських відносин, податкових відносин та відносин у сфері бух. обліку.
8.5. Сторони гарантують, що вони мають необхідний обсяг цивільно-правової дієздатності, необхідної для укладення Договору; що вся інформація, повідомлена Сторонами, є правдивою; що Сторонам не відомо про жодні обставини, які б могли перешкодити укладенню Договору або схилити іншу Сторону до неукладення Договору.
8.6. Сторони підтверджують, що при укладанні Договору вони діють добровільно, без примусу, розуміючи сутність та природу Договору, а також правові наслідки укладення Договору, усвідомлюючи характер своїх прав та обов’язків за Договору. Сторони заявляють про відсутність будь-яких тяжких обставин, які б змусили будь-яку зі Сторін укласти договір на умовах, викладених в ньому, а також підтверджують, що умови Договору є прийнятними для Сторін і у зв’язку з цим не вважають умови Договору невигідними для себе.

Правила для резидентов

Нравится? Свяжитесь с представителем кампуса

Получить информацию о всех преимуществах для резидентов и возможностях кампуса